Báo cáo hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và Dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2009

28/08/2009


 
QUỐC HỘI KHOÁ XII
------------
NHÓM NỮ NGHỊ SĨ VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm 2009
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NỮ NGHỊ SĨ VIỆT NAM
TỪ KỲ HỌP THỨ 4 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5 VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG ĐẾN HẾT NĂM 2009
 
 
Kính gửi : Các thành viên Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam,
            Sau cuộc họp Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam ngày 3 tháng 11 năm 2008 (trong thời gian kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII), Nhóm đã tiếp tục triển khai một số hoạt động. Sau đây là báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2009 đã được Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17 tháng 6 năm 2009.
I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TỪ KỲ HỌP 4 ĐẾN KỲ HỌP 5
1. Công tác tổ chức:
- Hoàn thiện danh sách thành viên Nhóm và lập danh bạ về thành viên Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép giới
- Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật” tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong 3 ngày 9-11/12/2008. Đồng chí Phó Chủ tịch nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội đã đến dự và phát biểu ý kiến.
- Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo nữ đại biểu Quốc hội về việc “Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép giới trong một số dự án luật” tại Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình trong 2 ngày 6-7/6/2009. Đồng chí Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội đã đến dự và báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
3. Hoạt động tuyên truyền, truyền thông
Chỉ đạo Vụ các vấn đề xã hội phối hợp với Trung tâm Tin học của Văn phòng Quốc hội xây dựng trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trong trang thông tin điện tử của Quốc hội (Địa chỉ : www.na.gov.vn/htx/nnsvn). Lễ khai trương trang thông tin điện tử của Nhóm được tổ chức tại Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình vào ngày 6/6/2009 (trong thời gian tổ chức Hội thảo “Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép giới trong một số dự án luật”).
4. Công tác đối ngoại
Đại diện Ban thường trực Nhóm và một số thành viên đã làm việc với các nữ đại sứ và trưởng đại diện nữ của các cơ quan quốc tế và Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ngoài ra, Chủ tịch Nhóm đã cử 01 thành viên Nhóm tham dự Hội nghị nghị sĩ về sức khỏe sinh sản và sự an toàn của trẻ sơ sinh tổ chức tại La Hay, Hà Lan từ ngày 26-28/11/2008[1] và giới thiệu 02 thành viên Nhóm tham dự Hội nghị của Liên minh nghị viện thế giới về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Giơ-ne-vơ từ ngày 2-4/12/2008[2].
II- DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG ĐẾN CUỐI NĂM 2009
1. Công tác tổ chức:
- Tiếp tục đề xuất việc hướng đến hình thành một dòng ngân sách riêng cho hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ (bao gồm cả hoạt động đối ngoại) trong Ngân sách của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ năm 2010[3].
- Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, mỗi năm ít nhất 2 cuộc họp bàn triển khai công tác (trong thời gian kỳ họp Quốc hội). Huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm đối với hoạt động chung của Nhóm.
- Tổ chức cuộc gặp mặt Lãnh đạo Quốc hội và Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/2009).
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ban thường trực Nhóm và lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ.
- Tổ chức một số hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ theo khu vực giữa hai kỳ họp Quốc hội.
2. Hoạt động tuyên truyền, truyền thông
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
- Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Nghiên cứu việc mở thêm tin mục của trang. Phát triển trang tiếng Anh.
3. Hoạt động về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
- Hội thảo nâng cao kỹ năng giám sát và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (trong công tác giám sát) tại Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (dự kiến vào tháng 9/2009).
- Tổ chức hội thảo “Nữ đại biểu Quốc hội và chính sách xã hội” hoặc “Nữ đại biểu Quốc hội và ngân sách giới” (dự kiến trong kỳ họp thứ sáu của Quốc hội).
- Phối hợp tổ chức 1-2 hội thảo về các chủ đề khác (như môi trường, biến đổi khí hậu…).
- Tham gia với Ủy ban về các vấn đề xã hội trong hoạt động tham vấn công chúng về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động đối với lao động nữ.
4. Công tác xã hội
- Thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp ngày thương binh – liệt sỹ, đối tượng chính sách tại một số tỉnh ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám sức khỏe phụ nữ cho các nữ đại biểu Quốc hội (dự kiến đầu kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII, tháng 10/2009).
5. Hoạt động đối ngoại
- Phối hợp với Uỷ ban đối ngoại tổ chức gặp mặt nữ nghị sĩ ASEAN (WAIPA) cuối năm 2009.
- Phối hợp với Uỷ ban về các vấn đề xã hội tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Nhóm nữ nghị sĩ trong khu vực vào năm 2009, có thể lựa chọn chủ đề về sự tham gia của các Nhóm nữ nghị sĩ vào việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ (hoặc hẹp hơn: xoá đói giảm nghèo, phòng chống bạo lực gia đình…).
- Tiếp các đoàn nghị sĩ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động về bình đẳng giới khi được yêu cầu.
- Cử thành viên Nhóm tham gia diễn đàn quốc tế về vấn đề giới, bình đẳng giới hoặc về hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ.
Trên đây là báo cáo một số hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ kỳ họp 4 đến kỳ họp 5 và dự kiến hoạt động đến hết năm 2009.
Nơi nhận :
- Như trên,
- Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo),
- PCT QH Tòng Thị Phóng (để báo cáo),
- PCTN Nguyễn Thị Doan (để báo cáo),
- Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ,
- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,
- Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại,
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,
- Trưởng Ban công tác đại biểu,
- Lưu.

T/M NHÓM NỮ NGHỊ SĨ VIỆT NAM

Chủ tịch
 
(đã ký)
Trương Thị Mai
 
 
[1] Đại biểu Võ Thị Dễ- Long An.
[2] Đại biểu Nguyễn Minh Hà- Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai-Tây Ninh
[3] Đã đề xuất từ năm 2008 cho ngân sách 2009.

(Vụ Các vấn đề xã hội)