Báo cáo Tổng kết hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

22/03/2016

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Báo cáo hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội năm 2015 và dự kiến hoạt động đến hết nhiệm kỳ khóa XIII

01/03/2016

Báo cáo của Ban thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam về hoạt động của Nhóm năm 2015 và dự kiến hoạt động đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã tiếp thu ý kiến Ban thường trực và được thông qua tại phiên họp ngày 03 tháng 11 năm 2015.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: