Quyết định số 612/UBXH12 của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 19 tháng 5 năm 2009 về việc cử các Ủy viên Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

18/08/2009


QUỐC HỘI KHOÁ XII
Uỷ ban về các vấn đề xã hội
-----------------
Số: 612/UBXH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008
 
 
CHỦ NHIỆM UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM,
CHỦ TỊCH NHÓM NỮ NGHỊ SĨ VIỆT NAM
 
 
            Căn cứ Nghị quyết số 620/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 5 năm 2008 thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Cử các Uỷ viên Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam bao gồm các vị đại biểu có tên sau đây:
            - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế;
            - Bà Trần Thị Quốc Khánh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
            - Bà Nguyễn Thị Khá, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh;
            - Bà Nguyễn Minh Hà, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
 
 
 
Nơi nhận:
- Các đại biểu có tên trên,
- TTHĐDT và các Uỷ ban,
- Văn phòng Quốc hội,
- Ban công tác đại biểu,
- Lưu VT, Vụ CVĐXH.
T/M UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Chủ nhiệm Uỷ ban
Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ
 
(đã ký)
                    Trương Thị Mai

(Vụ Các vấn đề xã hội)