HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5: ĐẠI BIỂU HỒ THỊ KIM NGÂN - ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC KẠN GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

28/03/2024

Góp ý vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, đấu giá biển số xe là thủ tục mới, quy định mới, đang trong quá trình thí điểm, do đó, việc đưa vào áp dụng sẽ có thể gặp phải những vấn đề bất cập. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc có tổng kết, đánh giá đầy đủ, cụ thể, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô để việc bổ sung vào dự thảo Luật cho phù hợp.

Theo dòng sự kiện

Toàn cảnh Hội nghị

Cần thận trọng khi bổ sung biển số xe đưa ra đấu giá là số biển số xe mô tô, xe gắn máy

Quan tâm đến vấn đề đấu giá biển số xe quy định tại Điều 37 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho biết, hiện nay, việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 03 năm. Như vậy, Nghị quyết sẽ được thực hiện đến tháng 7/2026, đến nay mới thí điểm được 8 tháng.

Theo Nghị quyết số 73/2022/QH15, Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Theo dự thảo Luật, Biển số xe đưa ra đấu giá là số biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 36 Luật này (Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải; Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này). Đại biểu cho rằng, so với Nghị quyết số 73/2022/QH15, dự thảo Luật bổ sung Biển số xe đưa ra đấu giá là số biển số xe mô tô, xe gắn máy. Việc mở rộng như vậy cần hết sức thận trọng khi chưa có đánh giá đầy đủ.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Thực tiễn cho thấy, quá trình triển khai Nghị quyết, việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm, đáp ứng được nhu cầu của người dân, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đấu giá biển số xe là thủ tục mới, quy định mới, đang trong quá trình thí điểm.

Do vậy, việc đưa vào áp dụng sẽ có thể gặp phải những vấn đề bất cập. Quá trình thực hiện sẽ từng bước rút kinh nghiệm để tăng cường các biện pháp quản lý, cần thiết có thể bổ sung, sửa đổi các quy định hiện nay cho phù hợp, hướng đến đảm bảo mục tiêu, hiệu quả trong thủ tục tổ chức đấu giá biển số xe. Do đó, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị nghiên cứu, cân nhắc có tổng kết, đánh giá đầy đủ, cụ thể, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô để việc bổ sung vào dự thảo Luật cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 37 dự thảo Luật quy định giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu (mức lấy theo Nghị quyết số 73/2022/QH15); giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định cụ thể giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá. Cho rằng việc quy định mức giá khởi điểm cụ thể như trên chưa có cơ sở rõ ràng, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị làm rõ cơ sở, căn cứ về việc quy định mức giá khởi điểm như vậy trong dự thảo Luật.

Một số quy định chưa đồng nhất với Luật Đấu giá tài sản

Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 73/2022/QH15 quy định, trong thời gian thực hiện Nghị quyết này, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trong các tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô. Như vậy, việc đấu giá vẫn do tổ chức đầu giá tài sản thực hiện.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô do Chính phủ quy định, không quy định áp dụng tương tự theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản. Nay nội dung này tiếp tục đưa vào dự thảo Luật, tại khoản 11 Điều 37 quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân băn khoăn, nếu đã Luật hóa, việc giao Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đấu giá liệu có phù hợp? Việc đấu giá biển số xe cũng có các nội dung về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá; đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

“Vậy trình tự thủ tục đấu giá tại sao không áp dụng trình tự, thủ tục chung về đấu giá tài sản; cân nhắc, nghiên cứu, xem xét hoàn thiện quy định này trong pháp luật về đấu giá không, trong bối cảnh hiện nay Quốc hội cũng đang sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản?”, đại biểu bày tỏ băn khoăn.

Bên cạnh đó, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân nhận thấy, một số quy định trong dự thảo Luật chưa tương đồng, thống nhất với quy định về đấu giá tài sản, Nghị quyết số 73/2022/QH15 đang thí điểm.

Liên quan đến việc chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá, dự thảo Luật quy định quyền của người trúng đấu giá biển số xe là được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá và quy định lặp lại nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe là không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá. Bên cạnh đó nội dung về quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá được quy định tại Nghị quyết số 73/2022/QH15 cũng chưa được đề cập trong dự thảo Luật. Do đó, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị xem xét, rà soát các nội dung này.

Cần đánh giá cụ thể sự cần thiết việc bổ sung quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Đề cập về bổ sung Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, dự thảo Luật tại Điều 84 quy định bổ sung nội dung về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở Trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được hình thành từ các nguồn tài chính sau đây: Hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; Từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được ưu tiên chi các hoạt động sau đây: Hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ gây ra; Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được nhà nước bảo đảm kinh phí.

Vì vậy, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị cần có đánh giá cụ thể, rõ ràng hơn sự cần thiết việc bổ sung quy định về Quỹ này trong dự thảo Luật.

“Tổ chức bộ máy để quản lý quỹ này? Có làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế quản lý quỹ không? Tính khả thi về việc thành lập và huy động được nguồn lực vào quỹ này?”, đại biểu bày tỏ băn khoăn.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hoạt động của Quỹ này có bị trùng lặp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)

Các bài viết khác