Báo cáo hoạt động từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu và dự kiến Chương trình hoạt động đến giữa năm 2014

20/10/2013

QUỐC HỘI KHÓA XIII

NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM

 

 
   

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   


Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2013

 

 

 

BÁO CÁO

hoạt động từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu 

và dự kiến Chương trình hoạt động đến giữa năm 2014

 

Kính gửi: Các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam,

 

          Ban thường trực xin báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu và dự kiến chương trình hoạt động đến giữa năm 2014 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày     tháng 10 năm 2013.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NĂM
ĐẾN KỲ HỌP THỨ SÁU

1. Thông tin, truyền thông

- Tuyên truyền về Nhóm trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác.

- Cập nhật trang thông tin điện tử.

2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng

- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức một số Hội thảo, Tọa đàm chuyên gia sau:

          + Tọa đàm đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện Luật bình đẳng giới (Tp. Hà Nội, tháng 6/2013).

+ Hội thảo khu vực phía Nam về Công ước CEDAW và bình đẳng giới (Tp. HCM, tháng 08/2013).

          + Hội thảo Công ước CEDAW và pháp luật về hôn nhân và gia đình (Tp. Hạ Long, tháng 8/2013).

          + Hội thảo đại biểu dân cử với việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật hôn nhân và gia đình (Tp. Đà Nẵng, tháng 9/2013).

          + Hội thảo nữ đại biểu dân cử và vấn đề phòng, chống HIV/AIDS (Tp. Đà Nẵng, tháng 9/2013).

+ Tọa đàm chuyên gia về lồng ghép giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Tp. Hà Nội, tháng 8/2013).

+ Tọa đàm chuyên gia về lồng ghép giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình (Tp. Hà Nội, tháng 8/2013).

- Phối hợp Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động về bình đẳng giới.

- Tham gia các cuộc Hội thảo, tọa đàm chuyên gia, các cuộc làm việc về lồng ghép giới trong một số dự án luật.

- Cử thành viên tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thực hiện các pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình và thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

3. Công tác xã hội

- Phối hợp Bộ y tế tổ chức khám sức khỏe cho nữ đại biểu Quốc hội (tháng 6/2013).

- Thăm, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ, 27/7/2013.

4. Công tác đối ngoại

- Cử thành viên Nhóm tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế: ....

- Tiếp đón và làm việc với đoàn nữ nghị sĩ Quốc hội Đông Timor (tháng 8/2013).

- Tham gia phiên họp Hội nữ nghị sĩ AIPA trong khuôn khổ AIPA 34 (tháng 9/2013).

- Tổ chức Hội thảo nghị sỹ các nước nói tiếng Pháp về “Vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về phòng chống HIV/AIDS và bình đẳng giới” (tháng 10/2013).

 

II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ĐẾN GIỮA NĂM 2014

1. Thông tin, truyền thông:

- Tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền về Nhóm trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác (hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế).

- Cập nhật và nâng cấp trang thông tin điện tử, phát triển trang tiếng Anh.

2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng

- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức một số Hội thảo, Tọa đàm chuyên gia sau:

+ Một số Hội thảo theo khu vực về nâng cao kỹ năng của nữ đại biểu Quốc hội, về bình đẳng giới trong một số lĩnh vực (trong phạm vi nguồn lực cho phép).

+ Hội thảo rà soát kết quả tập huấn về Công ước CEDAW tại Hà Nội.

+ Tọa đàm chuyên gia về lồng ghép giới trong một số dự án luật.

- Cử thành viên tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại Cà Mau, Bình Phước (tháng 1/2014) và Quảng Nam, Kon Tum (tháng 2/2014).  

3. Công tác xã hội

- Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, Tết hoặc tại một số địa phương kết hợp với việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

4. Công tác đối ngoại

- Tổ chức gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đề xuất chính sách nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 và nhân kỳ họp thứ sáu của Quốc hội.

- Tiếp các đoàn nữ nghị sĩ, nghị sĩ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động về bình đẳng giới khi được yêu cầu.

- Thành lập Đoàn khảo sát, nghiên cứu ở nước ngoài (khi có điều kiện); cử nữ đại biểu Quốc hội tham gia diễn đàn quốc tế về vấn đề giới, bình đẳng giới hoặc về hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

 

Trên đây là báo cáo một số hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu và dự kiến hoạt động đến giữa năm 2014, xin báo cáo các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch QH (để báo cáo);

- PCTQH Tòng Thị Phóng, PCTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (để báo cáo);

- PCT Nước Nguyễn Thị Doan, Đ/c Hà Thị Khiết (để báo cáo);

- Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của PNVN, Chủ tịch Hội LHPNVN (để phối hợp);

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại;

- Chủ nhiệm Văn phòng QH;

- Trưởng ban công tác đại biểu;

- Lưu HC, CVĐXH.

TM. NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Trương Thị Mai

 

 

 

File đính kèm
Các bài viết khác