Báo cáo hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2010

22/06/2010

Báo cáo một số hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến hoạt động đến hết năm 2010


 

Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)