Các văn bản pháp luật trong nước

19/08/2009

1. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020


* Các văn bản pháp luật trong nước:

1. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

2. Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 01 năm 2002 phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010.

3. Luật bình đẳng giới:

+ Luật bình đẳng giới (năm 2006)

+ Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3 tháng 5 năm 2007 về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới

+ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày ngày 4 tháng 6 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới.

+ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 2009 quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

+ Nghị định số 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 6 năm 2009 quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới

4. Luật phòng, chống bạo lực gia đình

+ Luật phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2007)

+ Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

+ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4 tháng 2 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Nghị định số 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

 

(Vụ Các vấn đề xã hội)