CEDAW và Pháp luật: Nghiên cứu rà soát văn bản pháp luật Việt Nam trên cơ sở quyền và giới qua lăng kính CEDAW

14/07/2010

Nghiên cứu rà soát trên cơ sở về giới và quyền này với các văn bản pháp luật Việt Nam qua lăng kính CEDAW do Rea Abada Chiongson tiến hành cho UNIFEM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2008 để xem xét sự tuân thủ, tương thích của các văn bản pháp luật Việt Nam với chuẩn mực CEDAW và chỉ ra sự cần thiết thay đổi, chỉnh sửa, bãi bỏ hay ban hành các văn bản pháp luật mới.

Nghiên cứu rà soát trên cơ sở về giới và quyền này với các văn bản pháp luật Việt Nam qua lăng kính CEDAW do Rea Abada Chiongson tiến hành cho UNIFEM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2008 để xem xét sự tuân thủ, tương thích của các văn bản pháp luật Việt Nam với chuẩn mực CEDAW và chỉ ra sự cần thiết thay đổi, chỉnh sửa, bãi bỏ hay ban hành các văn bản pháp luật mới


Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)