Phương pháp tính chỉ số vai trò của Giới (GEM)

01/09/2009


1. Khái niệm
Chỉ số vai trò của giới (the Gender Empowerment Measure-GEM) thường được dùng để đo sự đóng góp của nam giới và nữ giới trong lĩnh vực hoạt động chính trị và kinh tế.
2. Các chỉ tiêu đưa vào tính chỉ số vai trò của giới
Để tính toán chỉ số vai trò của giới cần có bốn nhóm chỉ tiêu sau:
a) Các chỉ tiêu phản ánh sự tham gia hoạt động kinh tế và quyền thông qua các quyết định quản lý trong lĩnh vực kinh tế.
- Tỷ lệ phần trăm nam, nữ giữ các chức vụ hành chính và cán bộ quản lý.
- Tỷ lệ phần trăm nam, nữ chia theo nghề nghiệp và trình độ kỹ thuật
b) Chỉ tiêu phản ánh sự tham gia hoạt động chính trị và hoạt động chính sách được thể hiện qua tỷ lệ nam - nữ trong nghị sĩ (quốc hội)
c) Các chỉ tiêu về dân số và lao động:
- Tỷ lệ dân số chia theo nam - nữ
- Tỷ lệ nam - nữ hoạt động kinh tế
d) Các chỉ tiêu về thu nhập
- GDP bình quân đầu người
- Tỷ lệ tiền lương của nữ so với nam
Khi tính mức bình quân chung cho các chỉ tiêu trên, dùng số bình quân hình học theo cách tính các chỉ tiêu có tác động đến quan hệ bình đẳng về giới.
 

 
 

PGS.TS. Tăng Văn Khiên - Phạm Sơn