CEDAW và Pháp luật: Nghiên cứu rà soát văn bản pháp luật Việt Nam trên cơ sở quyền và giới qua lăng kính CEDAW

14/07/2010

Nghiên cứu rà soát trên cơ sở về giới và quyền này với các văn bản pháp luật Việt Nam qua lăng kính CEDAW do Rea Abada Chiongson tiến hành cho UNIFEM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2008 để xem xét sự tuân thủ, tương thích của các văn bản pháp luật Việt Nam với chuẩn mực CEDAW và chỉ ra sự cần thiết thay đổi, chỉnh sửa, bãi bỏ hay ban hành các văn bản pháp luật mới.

Tuyển chọn các khuyến nghị chung CEDAW

14/07/2010

Tài liệu giới thiệu 10 khuyến nghị chung cơ bản nhất mà nhiều nước trên thế giới đã và đang vận dụng đưa vào pháp luật và chính sách quốc gia liên quan đến quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Các nhận xét kết luận về Việt Nam của Ủy ban xoá bỏ phân biệt đối xử chống loại phụ nữ

24/11/2009

Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) là một điều ước quốc tế về quyền con người toàn diện cho phụ nữ đã được 186 quốc gia phê chuẩn.

Quyền của người dân tộc thiểu số và các dân tộc bản địa

24/11/2009

Dân tộc bản địa (indigenous peoples) và người thiểu số (minorities) là những khái niệm khác nhau được sử dụng chính thức trong các văn bản của Liên Hợp Quốc.

Một số khái niệm cơ bản về giới

01/09/2009

- Giới: Là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam giới và phụ nữ. Xã hội tạo ra và gán cho trẻ em gái và trẻ em trai, cho phụ nữ và nam giới các đặc điểm giới khác nhau.

Những điều cần biết về “Bình đẳng giới”

01/09/2009

Những năm gần đây, trong công tác dân số, gia đình và trẻ em thường dùng cụm từ "Bình đẳng giới". Nhưng bình đẳng giới là gì, nội dung cụ thể như thế nào thì vẫn còn khó hiểu đối với không ít người dân lao động.

Các tin đã đưa: