Nghị Quyết thúc đẩy văn hóa tôn trọng và các quyền của phụ nữ và trẻ em gái hướng tới sự toàn diện (thông qua tại AIPA 36)

06/09/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN NGHỊ VIỆN
HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 36

KUALA LUMPUR,             MALAYSIA

6 –12 THÁNG 9 2015

 

 
   

 

 NQ. 36GA/RES/WAIPA/02

 

NGHỊ QUYẾT THÚC ĐẨY VĂN HÓA TÔN TRỌNG
VÀ CÁC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI HƯỚNG TỚI SỰ TOÀN DIỆN

 

Đại hội đồng AIPA lần thứ 36:

Nhận thức rằng trên toàn cầu, đặc biệt là trong các nước thành viên ASEAN vẫn còn thiếu sự tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ em gái và sự tồn tại của tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và trẻ em gái diễn ra trong cuộc sống hàng ngày bất kể chủng tộc, tôn giáo, độ tuổi, tình trạng và các loại khuyết tật;

Nhắc lại tầm quan trọng của chương trình bình đẳng giới đã được đề cập tại Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chống lại phụ nữ (CEDAW) năm 1979, Tuyên bố về sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực ASEAN năm 1988, Tuyên bố của LHQ về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (DEVAW) năm 1993, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995, Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ trong khu vực ASEAN năm 2004, Kế hoạch hoạt động triển khai Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chống lại phụ nữ trong ASEAN năm 2005, Hiến chương ASEAN năm 2008, Tuyên bố ASEAN về quyền con người và Phát biểu Phnom Penh về Tuyên bố này (AHRD);

Tái khẳng định nghị quyết AIPA 35thGA/2014/WAIPA/01 về tăng cường các nỗ lực trong phòng chống mọi hình thức phân biệt và bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em trong ASEAN;

Nhắc lại Hiệp định năm 2014 của Liên minh các tổ chức của phụ nữ ASEAN về xây dựng cộng đồng ASEAN đã được thông qua tại Đại hội đồng lần thức 16 và tại Hội nghị Liên minh các tổ chức của phụ nữ ASEAN (ACWO) vào ngày 24 tháng 8 năm 2014 tại Kuala Lumpur, Malaysia;

Nhận biết rằng các quyền phổ quát của nam giới và phụ nữ được tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, việc làm, chỗ ở an toàn và môi trường lành mạnh không bị đe dọa và sợ hãi;

Nhân mạnh đề cập rằng bạo lực có thể rất đa dạng và mọi cộng đồng có thể phải chịu các dạng khác nhau của bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái ở các cấp độ khác nhau;

Lưu ý tầm quan trọng của sự tham gia hỗ trợ giữa Hội đồng liên Chính phủ ASEAN về các quyền con người (AICHR), Hội đồng ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) và Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di cư (ACMW) và các cơ quan chuyên môn khác cùng với nhau cũng như nối tiếp nhau trong việc thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em gái;

 

Nay quyết nghị:

Khuyến nghị các nước thành viên ASEAN và nghị viện các nước thành viên AIPA bảo đảm sự hợp tác hỗ trợ giữa AICHR, ACWC, ACMW và các cơ quan chuyên môn khác cùng nhau  cũng như nối tiếp nhau thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội;

Khuyến khích các nước thành viên ASEAN và nghị viện các nước thành viên AIPA bảo đảm sự tham gia và hợp tác hỗ trợ giữa AICHR, ACWC, ACMW và các cơ quan chuyên môn khác  cùng với các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) không chỉ tiên phong về quyền của phụ nữ và trẻ em gái mà còn đạt được bình đẳng giới và xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và trẻ em gái, cũng như tối đa hóa lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực ASEAN;

Nhấn mạnh sự tham gia tích cực của trẻ em trai và nam giới ASEAN nhằm hỗ trợ, đóng góp vào bình đẳng giới, thúc đẩy quyền của phụ nữ và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới;

Nhấn mạnh thêm rằng cha mẹ cần phải có nhiều hơn nữa kiến thức và các kỹ năng về quyền của phụ nữ và trẻ em gái và rằng trường học cần phải lồng ghép các vấn đề giới và quyền của phụ nữ và trẻ em gái vào chương trình giáo dục; 

Yêu cầu nghị viện các nước thành viên AIPA tham gia với các bên liên quan, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), chính phủ và khu vực tư nhân trong việc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và trẻ em gái;

Khuyến nghị nghị viện các nước thành viên AIPA ủng hộ mạnh mẽ việc ban hành Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ phù hợp với Khuyến nghị chung số 19 của Ủy ban CEDAW.

 

Thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2015, tại ĐHĐ AIPA lần thứ 36 tại Kuala Lumpur, Malaysia.