Họ và tên: Nguyễn Thị Ráo

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thi (Ba Thi)

Ngày sinh: 15/08/1922

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:

Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long , Cửu Long

Trình độ học vấn:

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giám đốc Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, Anh hùng lao động; Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng:20/01/2019

Nơi ứng cử:TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không