Nghị quyết số 620/2008/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII về việc thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

18/08/2009


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------
 
Nghị quyết số: 620/2008/UBTVQH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
 
 
NGHỊ QUYẾT
THÀNH LẬP NHÓM NỮ NGHỊ SĨ VIỆT NAM
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
            - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
            - Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;
            - Theo đề nghị của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Công văn số 565/UBXH12 ngày 10 tháng 4 năm 2008 về việc thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
            Điều 1
            Thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam bao gồm các nữ đại biểu Quốc hội tự nguyện tham gia.
            Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và chịu trách nhiệm trước Ủy ban thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
            Điều 2
            Ban thường trực của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.
            Chủ tịch:
            Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
            Các Phó Chủ tịch:
            - Bà Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
            - Bà Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
            - Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
            Các Ủy viên Ban thường trực do Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ quyết định.
            Điều 3
            Kinh phí hoạt động của Nhóm nằm trong kinh phí của Ủy ban về các vấn đề xã hội.
            Điều 4
            Ban thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, các thành viên của Nhóm, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
 

(Vụ Các vấn đề xã hội)