CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: “CÙNG NHAU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ MỘT THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT, HÒA BÌNH”

26/02/2019

Phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sỹ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa của Liên Minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), tại Hà Nội, ngày 26/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hi vọng: “APF cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng hi vọng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình..”.

Ngày 26/02, Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sĩ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) được khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, nơi tập hợp các nghị sĩ nói tiếng Pháp với mục tiêu “thúc đẩy các Chính phủ tiến lên phía trước” đã trải qua hơn 50 năm thành lập và phát triển. Từ 23 nghị viện tham dự tại kỳ họp đầu tiên năm 1967 tại Luxembourg của Hiệp hội các nghị sĩ có sử dụng tiếng Pháp (AIPLF) cho tới 87 thành viên của APF vào năm 2018 là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của tổ chức cả về quy mô cũng như vị thế trong Cộng đồng Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Mạng lưới Nữ nghị sỹ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa của Liên Minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biêt, Việt Nam đánh giá cao vai trò của APF trong các hoạt động quốc tế thông qua việc khởi xướng và triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các thể chế nghị viện; với những  đóng góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao nghị viện, nâng cao vị thế và tiếng nói của các nghị sỹ trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn chia sẻ và ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ, đó là hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa - ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam với chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; là người đại diện cao nhất của Nhân dân, Việt Nam đang tích cực đổi mới các hoạt động của Quốc hội theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn trên tinh thần dân chủ và pháp quyền. Trong những năm qua, với sự nỗ lực, đoàn kết và gắn bó mật thiết với Nhân dân, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống pháp luật đủ về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Trên kênh ngoại giao liên nghị viện, Quốc hội Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) và nhiều tổ chức liên nghị viện khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hi vọng rằng, APF cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng hi vọng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trong thế giới đầy biến động ngày nay cần có sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa các nước Pháp ngữ và cả cộng đồng quốc tế. Tuyên bố và Lời kêu gọi Erevan “Cùng chung sống trong đoàn kết, cùng chia sẻ các giá trị nhân văn và tôn trọng đa dạng: cội nguồn hòa bình và thịnh vượng trong không gian Pháp ngữ” được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh những người đứng đầu các Nhà nước và Chính phủ thành viên Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 17 tháng 10/2018 tại Arménie đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức quốc tế đa phương, trong đó có Pháp ngữ, trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng, thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết các vấn đề toàn cầu và trong không gian Pháp ngữ.

Đáp lại Lời kêu gọi Erevan cũng như hướng tới xây dựng và hiện thực hóa Khung Chiến lược giai đoạn mới của APF, Hội nghị của Mạng lưới Nữ nghị sĩ và Hội nghị của Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa của chúng ta tại đây hôm nay một lần nữa để nghị sĩ các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ thảo luận về các biện pháp hướng tới thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ, văn hóa, bảo vệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; hướng tới việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc, nhất là trong việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, mức sống của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Đối với Mạng lưới Nữ nghị sĩ:

1- Trao đổi các biện pháp tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là nâng cao tỉ lệ đại biểu nữ trong nghị viện các nước;

2- Thúc đẩy vai trò của của phụ nữ trong khởi nghiệp, phát triển kinh doanh nhất là áp dụng công nghệ số; 

3- Đảm bảo quyền của phụ nữ, trẻ em gái để được tiếp cận đầy đủ về giáo dục, y tế, văn hóa.

Đối với Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa:

1- Cùng các cơ chế của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đề xuất biện pháp hiệu quả để củng cố vị trí của ngôn ngữ tiếng Pháp trong các tổ chức quốc tế cũng như tăng số lượng người học tiếng Pháp tại các quốc gia thông qua việc cấp học bổng, tài trợ đối với các chương trình đào tạo;

2- Hợp tác bảo tồn văn hóa, thúc đẩy duy trì sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa;

3- Tăng cường các hình thức truyền thông nhất là thông qua công nghệ số hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và quảng bá văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hi vọng rằng, APF cũng như những tổ chức liên nghị viện khác, sẽ là nơi các nghị sĩ tiếp tục thể hiện quan điểm, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, cùng hi vọng xây dựng và bảo vệ một thế giới đoàn kết, hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế hướng tới sự phát triển bền vững./.   

 

Trọng Quỳnh