Hội thảo "Giới và chính sách, pháp luật về xã hội"

26/11/2009

Các báo cáo và tham luận

Tp. Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/10 - 01/11/2009


Các báo cáo và tham luận

tại hội thảo "Giới và chính sách, pháp luật về xã hội"

1. Phát biểu khai mạc và đề dẫn - Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam

2. Tổng quan về lồng ghép giới trong chính sách nói chung và chính sách xã hội nói riêng - TS. Dương Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp, Bộ tư pháp.

3. Dự án Luật người tàn tật và vấn đề lồng ghép giới - Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

4. Một số vấn đề giới đặt ra trong dự án Luật người khuyết tật - Ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

5. Dự án Luật nuôi con nuôi và vấn đề lồng ghép giới - PGS.TS. Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ tư pháp

6.Những vấn đề giới cần quan tâm và việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em trong dự án Luật nuôi con nuôi - TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

7.Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ - Ông Nguyễn Anh Minh, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam.

8. Nghiên cứu bình đẳng giới trong chính sách bảo hiểm xã hội - TS. Nguyễn Lan Hương, Viện trưởng Viện khoa học lao động, Bộ lao động – thương binh và xã hội

(Vụ Các vấn đề xã hội)