Báo cáo hoạt động từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2012

22/10/2012

Báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 23 tháng 5 năm 2012.

Báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 đã được Ban thường trực thông qua tại phiên họp ngày 23 tháng 5 năm 2012


Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)

Các bài viết khác