Định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ và dự kiến chương trình hoạt động cuối năm 2011 và năm 2012

22/10/2012

Báo cáo định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ và chương trình hoạt động của Nhóm đến hết năm 2011 và năm 2012.


Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)

Các bài viết khác