Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam từ khi thành lập đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII

05/07/2011

Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm từ khi thành lập đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã được Ban thường trực thông qua tại cuộc họp chiều ngày 21 tháng 3 năm 2011.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm từ khi thành lập đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã được Ban thường trực thông qua tại cuộc họp chiều ngày 21 tháng 3 năm 2011


Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)