DỰ THẢO LUẬT BẦU CỬ ĐBQH & ĐBHĐND – NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU; VIỆC LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NỮ ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

21/03/2015

Các bài viết khác