Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bình luận của Văn phòng khu vực của UN Women

21/03/2015

Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bình luận của Văn phòng khu vực của UN Women

 

Điều 12, khoản 1: Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Các cơ quan nhà nước trên phải thẩm tra một cách có hệ thống để đảm bảo rằng hồ sơ được trình lên đã được lồng ghép giới.[1]” và bổ sung chú thích.

Điều 13 khoản 1: Đề nghị bổ sung một điểm như sau: “m) Quốc hội có quyền quy định các biện pháp khuyến khích bình đẳng giới theo Điều 19 (2) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.”

 

Điều 13 khoản 2: Đề nghị bổ sung một điểm i) (và chuyển điểm l) thành điểm j)), như sau: “i) Quốc hội có quyền quy định các biện pháp khuyến khích bình đẳng giới theo Điều 19 (2) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.”

 

Điều 14, khoản 2 g): Đề nghị bổ sung vào cuối câu như sau: “Quốc hội có quyền quy định các biện pháp khuyến khích bình đẳng giới theo Điều 19 (2) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.”

 

Điều 16, khoản 1: Đề nghị bổ sung nội dung sau: “Các Nghị định này cần bao gồm quy định một cách có hệ thống về cách thức giám sát việc triển khai các biện pháp về bình đẳng giới và Chính phủ phải tiến hành kiểm tra việc giám sát đó”, phù hợp với Điều 19 (2) và 25 (3) và (4) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.  

 

Điều 19, khoản 1: Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Các quy định này phải phù hợp một cách có hệ thống với mọi biện pháp về bình đẳng giới đã được quy định”, theo Điều 19 (2) và Điều 27 của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 21, khoản. 3: Đề nghị bổ sung từ “Giải quyết” ở đầu câu và “bao gồm các vấn đề bình đẳng giới” ở cuối câu, phù hợp với Điều 28 Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 27, Khoản. 1 a): Đề nghị bổ sung: “tiến hành khảo sát giới và đánh giá tác động của luật đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành”, phù hợp với Điều 5 (7) và Điều 21 (1) b) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Đề nghị bổ sung điểm e) như sau: “Trong việc thực hiện các hoạt động quy định tại điểm a), b), c) và d), các cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc Đại biểu quốc hội sẽ tiến hành đánh giá vấn đề giới và phân tích tác động của dự thảo luật đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành, xác định các vấn đề giới và biện pháp cần tiến hành nhằm giải quyết vấn đề giới”, phù hợp với Điều 5 (7) và Điều 21 (1) b) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 28 b): Đề nghị bổ sung vào sau câu đầu tiên một câu như sau: “Đối với những luật và chính sách có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới phụ nữ và nam giới và mục tiêu bình đẳng giới, bất kỳ cá nhân nào chịu tác động, dù là nam hoặc nữ, đều có thể gửi ý kiến nhận xét và/hoặc phản biện đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 29 khoản. 2 đ): Đề nghị thay câu trong dự thảo bằng câu sau: “Tác động dự kiến, thông qua phân tích giới, của dự thảo luật hoặc pháp lệnh đối với mục tiêu bình đẳng giới và đối với nam giới và phụ nữ.”

 

Điều 30 khoản 1: Đề nghị bổ sung “đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” (Theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006), sau “cơ quan ngang bộ” và bổ sung từ “bình đẳng giới” sau cụm từ “kinh tế-xã hội”

 

Ngoài ra cũng đề nghị bổ sung một câu như sau: “Khi tiến hành việc thẩm định này, Hội đồng phải bao gồm cả cán bộ, công chức và viên chức là nam và nữ để đảm bảo quan điểm của nam giới và phụ nữ được lồng ghép”, phù hợp với Điều 31 (2) b) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 30, khoản 2 b): Đề nghị bổ sung cụm từ “, sự phù hợp của các chính sách với mục tiêu bình đẳng giới” sau “các chính sách của Đảng”.

 

Điều 35 khoản 1: Đề nghị bổ sung vào câu thứ hai nội dung “, đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới đã được tích hợp/lồng ghép” sau cụm từ “bằng văn bản”, phù hợp với Điều 25 (3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 37 khoản 2: Đề nghị bổ nội dung “như Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội chịu trách nhiệm lồng ghép vấn đề giới” sung sau từ “Quốc hội”, phù hợp với Điều 22 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 39 khoản 1 a): Đề nghị bổ sung một câu như sau: “ở giai đoạn này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền quy định các biện pháp khuyến khích bình đẳng giới”, phù hợp với Điều 19 (2) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 39 khoản 1 e): Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Quốc hội có thể quy định các biện pháp khuyến khích bình đẳng giới trong các chương trình xây dựng dự thảo luật và pháp lệnh”, phù hợp với Điều 19 (2) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 41 b): Về việc sửa đổi, bổ sung các luật và chính sách: đề nghị bổ sung cụm từ “mục tiêu bình đẳng giới” sau “tài sản và tính mạng của nhân dân”, phù hợp với Điều 35 d) và đ) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 43, khoản 1: Đề nghị bổ sung vào câu thứ nhất nội dung “, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và các chuyên gia về giới/quyền con người của phụ nữ”, sau cụm từ “Văn phòng Chính phủ”, phù hợp với các điều 26 (3), 29 (1), 30 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 44, khoản 1: Đề nghị bổ sung điểm d) như sau: “Chịu trách nhiệm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh hoặc nghị quyết, theo quy định của Điều 21, khoản 1 của Luật Bình Đẳng giới năm 2006, cũng như trong phụ lục thông tin và số liệu về vấn đề giới liên quan đến dự thảo luật.”

  

Điều 45, khoản 2: Đề nghị bổ sung “nam và nữ” sau từ “cá nhân”, để phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 45, khoản 5: Đề nghị bổ sung “và tác động dự kiến của chính sách đối với nam giới và phụ nữ” sau từ “chính sách”.

 

Điều 45, khoản 7: Đề nghị bổ sung vào cuối đoạn thứ 2 nội dung sau “Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chịu trách nhiệm soạn thảo phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực của mình”, phù hợp với Điều 27 (3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 46 khoản 1 a): Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ trong quá trình xây dựng dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết”, phù hợp với Điều 26 (3), 29 (1) and 30 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 47 khoản 1: Đề nghị thay từ “đối tượng” bằng “cá nhân nam và nữ”. Đề nghị bổ sung một câu sau câu đầu tiên (sau từ “tổ chức”) như sau: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm tiến hành phản biện xã hội về các dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết”, theo Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 48, khoản 1: Đề nghị bổ sung một câu sau từ “Chính phủ”, như sau: “Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới thẩm định việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết”, phù hợp với các điều 21 (3), 26 (3) và 27 (3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.  Đề nghị giữ nguyên phần thứ hai của câu, “nếu dự thảo có các quy định liên quan đến bình đẳng giới”.

 

Điều 48, khoản 2d): Đề nghị thay cụm từ “Báo cáo về vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo luật hoặc pháp lệnh hoặc nghị quyết” bằng cụm từ “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ của dự thảo luật…”, giữ nguyên phần sau.

 

Điều 48, khoản 3 đ): Đề nghị thay “vấn đề bình đẳng giới” bằng “việc xác định vấn đề giới, các nguyên tắc cơ bản của bình đẳng giới, tính khả thi của giải pháp cho vấn đề giới là đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết, và việc lồng ghép quan điểm giới trong toàn bộ dự thảo”, phù hợp với Điều 21(3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Đề nghị giữ nguyên phần hai của câu “nếu dự thảo bao gồm các quy định liên quan đến bình đẳng giới”.

 

Điều 49, khoản 5: Đề nghị bổ sung “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ của dự thảo luật…”, phần sau giữ nguyên.

 

Điều 53, khoản 1: Đề nghị bổ sung một câu vào sau phần 2 của đoạn này như sau: “Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm về vấn đề giới có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội thẩm tra việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết trước khi trình Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua”, phù hợp với Điều 22 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 53, khoản 2: Đề nghị bổ sung “nam và nữ” giữa từ “đại diện” và từ “[của] Thường trực”

 

Điều 53, khoản 3: Đề nghị bổ sung “nam và nữ” giữa từ “đại diện” và từ “[của] các cơ quan, tổ chức có liên quan.”

 

Điều 54 d):  Đề nghị bổ sung “và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ” sau “các quan hệ xã hội.”

 

Điều 55, khoản 7: Đề nghi bổ sung “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong dự thảo…”, đoạn sau giữ nguyên.

 

Điều 56, khoản 1: Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm về vấn đề giới/bình đẳng tham dự vào phiên họp đó”, phù hợp với Điều 22 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 56, khoản 2 a): Đề nghị bổ sung “nam và nữ” sau từ “đại diện.”

 

Điều 58, khoản 1: Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 58, khoản 3: Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 61, khoản 2 b): Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của của cá nhân nam và/hoặc nữ liên quan đến dự thảo luật và/hoặc dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 63, khoản 1, đoạn cuối của khổ cuối cùng:  Đề nghị bổ sung “Uỷ ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban khác của Quốc hội thẩm tra việc lồng ghép quan điểm giới vào dự thảo luật hoặc nghị quyết và thu thập ý kiến bằng văn bản,” phù hợp với Điều 22 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 64, khoản 2: Đề nghị bổ sung “Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của cá nhân nam và/hoặc nữ liên quan đến dự thảo luật và/hoặc dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 64 khoản 6 b): Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 65, khoản b): Đề nghị bổ sung “Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của cá nhân nam và/hoặc nữ liên quan đến dự thảo luật và/hoặc dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 65, khoản 2 a): Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau từ “tổ chức”, phù hợp với Điều 26 (a) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 65, khoản 3 d): Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 66, khoản 1 b): Đề nghị bổ sung “Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của cá nhân nam và/hoặc nữ liên quan đến dự thảo luật và/hoặc dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 66, khoản 1 e): Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 66, khoản 2 b): Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau từ “tổ chức”, phù hợp với Điều 26 (a) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 66, khoản 2 c): Đề nghị bổ sung “, và để bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 70, khoản 4: Đề nghị bổ sung “nam và nữ” sau từ “cá nhân”

 

Điều 71, khoản 3: Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau cụm từ “cơ quan ngang bộ”, phù hợp với Điều 26 (a) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 72, khoản 3: Đề nghị bổ sung “nam và nữ” sau từ “đại diện.” Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau cụm từ “cơ quan ngang bộ”, phù hợp với Điều 26 (a) Luật Bình đẳng giới năm 2006. Đề nghị bổ sung “bao gồm các chuyên gia về giới” sau cụm từ “các chuyên gia”.

 

Điều 74, khoản 2 d): Đề nghị thay cụm từ “Báo cáo về vấn đề giới trong dự thảo” bằng cụm từ “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong dự thảo…”, phần còn lại giữ nguyên.

 

Điều 74, khoản  d): Đề nghị thay “vấn đề bình đẳng giới” bằng “việc xác định vấn đề giới, các nguyên tắc cơ bản của bình đẳng giới, tính khả thi của giải pháp cho vấn đề giới là đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết, và việc lồng ghép quan điểm giới trong toàn bộ dự thảo”, phù hợp với Điều 21(3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Đề nghị giữ nguyên phần hai của câu “nếu dự thảo bao gồm các quy định liên quan đến bình đẳng giới”.

 

Điều 75, khoản 5: Đề nghị bổ sung “Báo cáo thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong dự thảo…”, phần còn lại giữ nguyên.

Điều 76: Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau cụm từ “cơ quan trực thuộc chính phủ”, phù hợp với Điều 26 (3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 77, khoản 1: Đề nghị bổ sung điểm d) “Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của cá nhân nam và/hoặc nữ liên quan đến dự thảo luật và/hoặc dự thảo nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Như vậy, các điểm d), đ), e) và g) sẽ trở thành e), g), h) và i).

 

Điều 78, khoản 2 b): Đề nghị bổ sung “, bao gồm các chiến lược, chính sách và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” sau “Chương trình Hành động”, phù hợp với Điều 25 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 79, khoản 1: Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” giữa cụm từ “tổ chức hữu quan” và “tổng kết”, phù hợp với Điều 26 (3) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 80, khoản 1 a): Đề nghị thay “đối tượng” bằng “cá nhân nam và/hoặc nữ”

 

Điều 81, khoản 1 e): Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Nguồn lực tài chính phân bổ cho việc triển khai các biện pháp bình đẳng giới bao gồm Ngân sách nhà nước, mọi đóng góp của tổ chức và cá nhân, và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác”, phù hợp với Điều 24 ủa  Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 82, khoản 3 d): Đề nghị bổ sung “, và bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo” sau “các chính sách”.

 

Điều 82, khoản 3 e): Đề nghị thay cụm từ “vấn đề giới bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị định” bằng “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong đề nghị xây dựng nghị định”, phần còn lại giữ nguyên.

 

Điều 83, khoản 3 d) (3 c?): Đề nghị bổ sung “, bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các chuyên gia về giới/quyền con người của phụ nữ” sau từ “tổ chức được mời”, phù hợp với các điều 26 (3), 29 (1), 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 84, khoản 2 a): Đề nghị bổ sung “, bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các chuyên gia về giới/quyền con người của phụ nữ” sau cụm từ “cơ quan ngang bộ”, phù hợp với các điều 26 (3), 29 (1), 30 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 86, khoản 2 c): Đề nghị thay từ “đối tượng” bằng cụm từ “cá nhân nam và/hoặc nữ.”

 

Điều 86, khoản 2 đ): Đề nghị thay cụm từ “vấn đề giới bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị định” bằng “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong dự thảo…”, phần còn lại giữ nguyên.

 

Điều 86, khoản 4: Đề nghị bổ sung sau câu đầu tiên một câu: “Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia khảo sát thực tế nhằm thu thập ý kiến phản biện của cá nhân nam hoặc nữ đối với dự thảo nghị định”, phù hợp với Điều 30 (5) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 87, khoản 6: Đề nghị thay bằng nội dung sau: “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ của dự thảo nghị định.”

 

Điều 89, khoản 2 a): Đề nghị bổ sung sau cụm từ “quan hệ xã hội”, tại một điểm riêng, nội dung sau: “tiến hành đánh giá giới và phân tích tác động của dự thảo quyết định đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành, và xác định các vấn đề giới và biện pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề giới,” phù hợp với Điều 5 (7) và 21 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 89, khoản 2:  Đề nghị bổ sung “bao gồm tác động giới” sau cụm từ “các quyết định”.

 

Điều 8, khoản 2 c): Đề nghị bổ sung “nam và nữ [của]” sau từ “đại diện” (đại diện nam và nữ của Bộ Tư pháp…)

 

Điều 89, khoản 2 d): Đề nghị bổ sung “bao gồm các chuyên gia về giới” sau từ “các chuyên gia”. Đề nghị bổ sung nội dung: “tiến hành đánh giá giới và phân tích tác động của dự thảo quyết định đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành, và xác định các vấn đề giới và biện pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề giới,” phù hợp với Điều 5 (7) và 21 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 90, khoản 1 c): Đề nghị bổ sung “, và bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo nghị định” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 90, khoản 1 e): Đề nghị thay cụm từ “vấn đề giới bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị định” bằng “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ trong dự thảo…”

Điều 90, khoản 2: Đề nghị bổ sung vào câu đầu tiên, sau cụm từ “dự thảo quyết định”, nội dung như sau: “Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia khảo sát thực tế nhằm thu thập ý kiến phản biện của cá nhân nam hoặc nữ đối với dự thảo nghị định”, phù hợp với Điều 30 (5) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 93, khoản 2: Đề nghị thay từ “đối tượng” bằng “những cá nhân nam và/hoặc nữ.” Đề nghị bổ sung sau cụm từ “cơ quan trực thuộc Chính phủ có liên quan” ở cuối câu nội dung sau: “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 93, khoản 3: Đề nghị bổ sung sau cụm từ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” nội dung sau: “và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khi cá nhân nam và/hoặc nữ đã có góp ý/phản biện đối với tác động dự kiến của thông tư đối với họ khi được ban hành.” Đề nghị bổ sung cụm từ “và các chuyên gia về giới” sau từ “các chuyên gia”.

 

Điều 94, khoản 1: Đề nghị bổ sung sau cụm từ “cơ quan ngang bộ” ở cuối câu nội dung sau: “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 94, khoản 2 đ): Đề nghị thay cụm từ “vấn đề giới bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng thông tư” bằng “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ nếu dự thảo thông tư có các quy định liên quan đến bình đẳng giới.”

 

Điều 94, khoản 3 e): Đề nghị viết lại thành: “Bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo thông tư.”

 

Điều 95, khoản 6: Đề nghị thay cụm từ “vấn đề giới bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị định” bằng “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ nếu dự thảo thông tư có các quy định liên quan đến bình đẳng giới.”

 

Điều 97, khoản 2: Đề nghị bổ sung “, cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” sau “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

 

Điều 97, khoản  4: Đề nghị bổ sung “và các chuyên gia về giới” sau từ “chuyên gia”

 

Điều 98, khoản 3: Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Cơ quan này sẽ gửi dự thảo nghị quyết lên cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn và góp ý bằng văn bản đối với việc xây dựng nghị quyết”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 99, khoản 2: Đề nghị bổ sung vào phần cuối của câu cuối cùng nội dung sau: “, bảo đảm người dân được biết nếu như các tài liệu này có thông tin về bình đẳng giới, phù hợp với Điều 24 (1) của Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 100, khoản 2: Đề nghị bổ sung: “Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ trong việc thu thập ý kiến góp ý/phản biện từ các cá nhân nam và nữ cho rằng dự thảo nghị quyết tác động tiêu cực đến họ, và chuyển các ý kiến góp ý/phản biện này đến cơ quan chủ trì soạn thảo.”

 

Điều 101, khoản 1: Đề nghị bổ sung, sau “Sở Tư pháp”, cụm từ “và cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới”, phù hợp với Điều 26 (3) Luật Bình đẳng giới năm 2006. Đề nghị bổ sung sau từ “nghị quyết”một câu: “Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia khảo sát thực tế nhằm thu thập ý kiến phản biện của cá nhân nam hoặc nữ đối với dự thảo nghị quyết”, phù hợp với Điều 30 (5) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 101, khoản 2 d): Đề nghị bổ sung điểm d), như sau: “Bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo nghị quyết.” Điểm d) trong dự thảo hiện nay sẽ trở thành điểm e).

 

Điều 101, khoản 5: Đề nghị bổ sung, sau “Uỷ ban Nhân dân”, câu sau: “Nếu cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 102, khoản 1 d): Đề nghị bổ sung điểm d), như sau: “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ nếu như dự thảo nghị quyết có các quy định liên quan đến bình đẳng giới.” Điểm d) trong dự thảo hiện nay sẽ trở thành điểm e).

 

Điều 103, khoản 2: Đề nghị bổ sung trong câu đầu tiên, sau cụm từ “ý kiến bằng văn bản”, một câu như sau: “Nếu cần thiết, Uỷ ban nhân dân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn trong quá trình soạn thảo nghị quyết”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

  

Điều 104, khoản 2: Đề nghị bổ sung điểm d), như sau: “Báo cáo phân tích thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ nếu như dự thảo nghị quyết có các quy định liên quan đến bình đẳng giới.” Điểm d) trong dự thảo hiện nay sẽ trở thành điểm e).

 

Điều 104, khoản 3 b): Đề nghị bổ sung “và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ” sau cụm từ “tình hình và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.”

 

Điều 106, khoản 1 c): Đề nghị bổ sung điểm c), như sau: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của của cá nhân, nam và/hoặc nữ liên quan đến nghị quyết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Điểm c) trong dự thảo hiện nay sẽ trở thành điểm d).

 

Điều 107, khoản 1: Đề nghị bổ sung, sau “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, cụm từ “và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”, theo Điều 30 (4) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 108, khoản 1: Đề nghị bổ sung “tiến hành khảo sát giới và đánh giá tác động của dự thảo nghị quyết đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành” sau cụm từ “nội dung chính của dự thảo nghị quyết”, phù hợp với điều 5 (7) và 21 (1) b) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

Đồng thời, đề nghị bổ sung “bao gồm cơ quan quản lý nhà nước” sau cụm từ “tổ chức đó”, theo Điều 26 (3) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 109, khoản 1: Đề nghị bổ sung cụm từ “nam và nữ” sau từ “cá nhân”

 

Điều 109, khoản 2: Đề nghị bổ sung vào cuối câu nội dung sau: “Nếu cần thiết, cơ quan soạn thảo đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, sau từ “nghị quyết”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 110, khoản 1 e): Đề nghị bổ sung điểm sau: “Nguồn lực tài chính phân bổ cho việc triển khai các biện pháp bình đẳng giới bao gồm Ngân sách nhà nước, mọi đóng góp của tổ chức và cá nhân, và/hoặc các nguồn thu hợp pháp khác”, phù hợp với Điều 24 Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 110, khoản 3: Đề nghị bổ sung vào cuối câu nội dung sau: “bao gồm báo cáo đánh giá thực trạng bình đẳng giới và tác động dự kiến đối với nam giới và phụ nữ của dự thảo nghị quyết.”

 

Điều 111, khoản 1: Đề nghị bổ sung “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” sau “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và “bao gồm các chuyên gia về giới và quyền con người của phụ nữ” sau từ “chuyên gia.”

 

Điều 114, khoản  b): Đề nghị bổ sung “, và bảo đảm quan điểm giới đã được lồng ghép trong dự thảo.” sau cụm từ “hệ thống pháp luật”.

 

Điều 114, khoản 4: Đề nghị bổ sung, sau cụm từ “dự thảo nghị quyết”, nội dung sau: “Nếu cần thiết, cơ quan soạn thảo đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 118, khoản 2: Đề nghị bổ sung nội dung sau: “Nếu cần thiết, cơ quan đề nghị xây dựng quyết định đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, theo các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 119, khoản 2 a): Đề nghị bổ sung: “tiến hành khảo sát giới và đánh giá tác động của dự thảo quyết định đối với phụ nữ và nam giới khi được ban hành”, phù hợp với điều 5 (7) và điều 21 (1) b) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 120: Đề nghị thay từ “đối tượng” bằng cụm từ “cá nhân nam và nữ.”

 

Điều 121: Đề nghị bổ sung một câu như sau: “Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới thẩm tra việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự thảo quyết định”, phù hợp với các điều 21 (3), 26 (3) và 27 (3) Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

 

Điều 123, khoản 1 d): Đề nghị bổ sung điểm d), như sau: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện xã hội của của cá nhân, nam và/hoặc nữ về dự thảo quyết định có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tác động dự kiến đối với những cá nhân đó”, phù hợp với Điều 30 (5) của Luật Bình đẳng giới năm 2006. Điểm d) trong dự thảo hiện nay sẽ trở thành điểm e).

 

Điều 124, khoản 2: Đề nghị bổ sung “và vấn đề bình đẳng giới” sau “kinh tế-xã hội”.

 

Điều 134, khoản 6: Đề nghị bổ sung “, quyền con người của phụ nữ” sau “quyền con người.”

 

Điều 137: Đề nghị bổ sung “cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” sau “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, phù hợp với Điều 26 và Điều 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 138, khoản 2 c): Đề nghị bổ sung khoản c) như sau: “Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến giới”, phù hợp với các điều 26, 29 và 30 Luật Bình đẳng giới năm 2006. Các điểm c), d), đ), e) và g) hiện nay sẽ trở thành d), đ), e), g) và h).

 

Điều 142, khoản 1: Đề nghị bổ sung “cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, sau “các Uỷ ban của Quốc hội”, phù hợp với các điều 26, 29 và 30 Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 143, khoản 2 b): Đề nghị bổ sung “, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau “cơ quan trực thuộc chính phủ”, phù hợp với Điều 26 (4) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 143 khoản 2 d): Đề nghị bổ sung “và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” sau “các tổ chức”, phù hợp với Điều 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 144, khoản 3: Đề nghị bổ sung “, và cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra việc lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật” sau cụm từ “văn bản quy phạm pháp luật”, phù hợp với Điều 26 (3) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Đề nghị bổ sung “, và cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới” sau “cơ quan ngang bộ”.

 

Điều 146, khoản 1: Đề nghị bổ sung nội dung: “Nếu cần thiết, Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, phù hợp với các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 149, khoản 1: Đề nghị bổ sung sau cụm từ “văn bản quy phạm pháp luật” một câu như sau: “Nếu cần thiết, các cơ quan nhà nước đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn”, phù hợp với các điều 26 (1), 29 (1) và 30 (1) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Đồng thời, đề nghị bổ sung một câu vào phần thứ hai của đoạn thứ nhất, sau cụm từ “văn bản quy phạm pháp luật”, như sau: “Công dân nam, nữ có thể gửi ý kiến góp ý/phản biện bằng văn bản đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nếu họ cho rằng một dự thảo luật và/hoặc pháp lệnh và/hoặc nghị quyết và/hoặc quyết định có thể tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình”, phù hợp với Điề 30 (5) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 150, khoản 1: Đề nghị bổ sung “tuyển dụng cán bộ nam và nữ”, phù hợp với Điều 31 (1) a) Luật Bình đẳng giới năm 2006.

 

Điều 150, khoản 2: Đề nghị bổ sung “, tổ chức/hội về quyền con người của phụ nữ, tổ chức xã hội dân sự” sau từ “tổ chức”.

 


[1] Quá trình thẩm tra này có thể được thực hiện theo hướng dẫn về lồng ghép giới của UN Women. 

 

Các bài viết khác