Báo cáo hoạt động từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2014

23/05/2014

QUỐC HỘI KHÓA XIII

NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23  tháng 5 năm 2014

 

 

 

BÁO CÁO

hoạt động từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy 

và dự kiến Chương trình hoạt động đến hết năm 2014

 

Kính gửi: Các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam,

 

Ban thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội việt Nam xin báo cáo hoạt động của Nhóm từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2014 đã tiếp thu ý kiến Ban thường trực và được thông qua tại phiên họp ngày 20 tháng 5 năm 2014.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TỪ SAU KỲ HỌP THỨ SÁU
ĐẾN KỲ HỌP THỨ BẢY

1. Công tác tổ chức, thông tin, truyền thông

- Tiếp tục tuyên truyền về Nhóm trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, hội nghị quốc tế, hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác.

- Cập nhật trang thông tin điện tử.

2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng

Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia sau:

- Hội thảo việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) dưới góc độ giới và mục tiêu bình đẳng giới sau năm 2015 (Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12/2013).

- Các tọa đàm chuyên gia về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong một số dự án luật; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2013; đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Hà Nội, tháng 4/2014).

- Cử thành viên tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình và thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tại địa phương.

3. Công tác xã hội

- Thành viên của Nhóm tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các gia đình người có công và đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

4. Công tác đối ngoại

- Ban thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia tổ chức cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội với các nữ Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đi thực tế tại tỉnh Ninh Bình nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Chủ tịch Nhóm tham dự cuộc làm việc với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UNWOMEN). Ban thường trực Nhóm có quan hệ hợp tác tốt với UNWOMEN, UNDP tại Việt Nam, dự án Nâng cao năng lực cán bộ nữ trong khu vực công của Bộ ngoại giao.

- Đại diện Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Ban tổ chức và Tiểu ban nội dung để chuẩn bị cho Hội nghị nữ nghị sĩ tại Đại hội đồng liên minh nghị viện lần thứ 132 (IPU-132, Hà Nội) vào tháng 3/2015.

- Thành viên Nhóm tham gia Hội thảo về việc phụ nữ tham gia lãnh đạo chính trị và kinh tế do Mạng lưới nữ nghị sĩ trong Liên minh nghị viện Pháp ngữ tổ chức tại Bruxellles, Bỉ (tháng 12/2013) và tham gia Hội nghị nữ nghị sĩ trong phiên họp Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 130 tại Geneve, Thụy Sỹ (tháng 3/2014).

II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ĐẾN HẾT NĂM 2014

1. Công tác tổ chức, thông tin, truyền thông

- Phối hợp tổ chức cuộc họp mặt Lãnh đạo Đảng và nữ đại biểu Quốc hội (hoặc cuộc gặp mặt với Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) tại kỳ họp thứ tám của Quốc hội.

- Tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền về Nhóm trong trang Thông tin điện tử của Nhóm và các hoạt động khác (hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế).

- Cập nhật và nâng cấp trang thông tin điện tử, phát triển trang tiếng Anh.

2. Hoạt động về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng

- Phối hợp với Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội và Ban công tác đại biểu khảo sát về tình hình nữ cán bộ lãnh đạo nữ; nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân, tỷ lệ lãnh đạo nữ trong các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hành pháp nhiệm kỳ 2016-2020.

- Phối hợp Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức một số hội thảo, tọa đàm chuyên gia như:

+ Hội thảo CEDAW và dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

+ Hội thảo về ngân sách giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

+ Tọa đàm chuyên gia về lồng ghép giới trong một số dự án luật.

3. Công tác xã hội

- Tổ chức khám sức khỏe phụ nữ cho nữ đại biểu Quốc hội trong kỳ hợp thứ bảy của Quốc hội.

- Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ.

4. Công tác đối ngoại

- Tiếp các đoàn nữ nghị sĩ, nghị sĩ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động về bình đẳng giới khi được yêu cầu.

- Cử nữ đại biểu Quốc hội tham gia diễn đàn quốc tế về vấn đề giới, bình đẳng giới hoặc về hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

- Tham gia các cuộc họp của nữ nghị sĩ AIPA và Mạng lưới nữ Nghị sĩ APF; tham gia chuẩn bị các nội dung của nữ nghị sĩ IPU và các nội dung về giới, bình đẳng giới tại Đại hội đồng IPU 132 tổ chức tại Việt Nam đầu năm 2015.

- Giữ mối liên hệ, phối hợp tốt với UNWOMEN, UNDP, UNFPA và các tổ chức quốc tế , các dự án hợp tác quốc tế có liên quan về các hoạt động bình đẳng giới.

 

Trên đây là báo cáo một số hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và dự kiến hoạt động đến hết năm 2014, xin báo cáo các thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

 

 

TM. NHÓM NỮ ĐBQH VIỆT NAM

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Nguyễn Thúy Anh

 

 

File đính kèm