Hội thảo về Nhóm nữ nghị sĩ và vấn đề bình đẳng giới

18/08/2009

Danh sách các bài tham luận tại hội thảo 1. Phát biểu khai mạc- Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt 2.

Hội thảo về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình

18/08/2009

1. Phát biểu khai mạc và đề dẫn - (Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam)

Hội thảo Nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

18/08/2009

Hội thảo Nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật 

Các tin đã đưa: