Một số khái niệm cơ bản về giới

01/09/2009

- Giới: Là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam giới và phụ nữ. Xã hội tạo ra và gán cho trẻ em gái và trẻ em trai, cho phụ nữ và nam giới các đặc điểm giới khác nhau.

Những điều cần biết về “Bình đẳng giới”

01/09/2009

Những năm gần đây, trong công tác dân số, gia đình và trẻ em thường dùng cụm từ "Bình đẳng giới". Nhưng bình đẳng giới là gì, nội dung cụ thể như thế nào thì vẫn còn khó hiểu đối với không ít người dân lao động.

Công ước CEDAW và việc thực hiện Công ước ở nước ta

01/09/2009

Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn và thông qua ngày 18-12-1979.

Các tin đã đưa: