Tuyển chọn các khuyến nghị chung CEDAW

14/07/2010

Tài liệu giới thiệu 10 khuyến nghị chung cơ bản nhất mà nhiều nước trên thế giới đã và đang vận dụng đưa vào pháp luật và chính sách quốc gia liên quan đến quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Tài liệu giới thiệu 10 khuyến nghị chung cơ bản nhất mà nhiều nước trên thế giới đã và đang vận dụng đưa vào pháp luật và chính sách quốc gia liên quan đến quyền phụ nữ và bình đẳng giới.


Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Vụ Các vấn đề xã hội)