Báo cáo số 1346 /BC-UBXH12 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 11 tháng 5 năm 2009 về kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành luật bình đẳng giới

01/09/2009

(Vụ Các vấn đề xã hội)