Nghị Quyết ghi nhận chương trình phát triển về bình đẳng giới sau 2015 (thông qua tại AIPA 36)

06/09/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN NGHỊ VIỆN
HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 36

KUALA LUMPUR,             MALAYSIA

6 –12 THÁNG 9 2015

 NQ. 36GA/2015/WAIPA/01

 

GHI NHẬN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI SAU 2015

  

Đại hội đồng AIPA lần thứ 36:

Nhận thức rằng chương trình hậu 2015 thông qua các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là quan trọng để đạt được bình đẳng giới hướng tới một Cộng đồng ASEAN hướng tới con người, lấy con người làm trung tâm;

Nhắc lại tầm quan trọng của chương trình bình đẳng giới đã được đề cập tại Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chống lại phụ nữ (CEDAW) năm 1979, Tuyên bố về sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực ASEAN năm 1988, Tuyên bố của LHQ về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (DEVAW) năm 1993, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995, Các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ (MDGs) năm 2000, Kế hoạch hành động triển khai Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chống lại phụ nữ trong ASEAN năm 2005, Hiến chương ASEAN năm 2008, Tuyên bố ASEAN về quyền con người năm 2012 và Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ và xóa bỏ bạo lực chống lại trẻ em trong ASEAN năm 2013;

Nhắc lại tầm quan trọng của Nghị quyết AIPA số 35GA/2014/WAIPA/01 về tăng cường các nỗ lực phòng chống mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em trong ASEAN, Nghị quyết AIPA số 34GA/2013/Soc/03 về vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy chương trình phát triển hậu 2015 và Nghị quyết AIPA số 33GA/2012/WAIPA/01về hộ trợ các nước thành viên ASEAN tăng cường phối hợp triển khai lộ trình Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong và giữa các nước thành viên ASEAN;

Nhắc lại Nghị quyết AIPA số 35GA/2014/WAIPA/02 về tăng cường các vai trò của nữ nghị sỹ trong xây dựng Cộng đồng ASEAN;

Khẳng định lại cam kết của AIPA đối với việc tham gia vào những nỗ lực toàn cầu cho sự phát triển bền vững cũng như liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã được thống nhất trong Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững được tổ chức ở Rio de Janeiro vào tháng 6 năm 2012 (Rio+20);

Nhận thức rằng các nghị viện thành viên ASEAN và AIPA phải đối mặt với nhiều thách thức để đạt được mục tiêu tổng thể của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), đặc biệt về chương phát triển bình đẳng giới và rằng bất bình đẳng còn tồn tại trong và giữa các quốc gia thành viên ASEAN;

Lưu ý tầm quan trọng của chương trình bình đẳng giới như là một mục tiêu xuyên suốt trong tất cả 17 mục tiêu của SDGs;

Nhận thức rằng mục tiêu bình đẳng giới phải là trọng tâm trong cả ba trụ cột của cộng đồng ASEAN - Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Xã hội - Văn hóa ASEAN;

Lưu ý thêm rằng phụ nữ trong ASEAN vẫn bị bỏ lại phía sau trong việc thúc đẩy quyền kinh tế và phải đối mặt với những thách thức do nghèo đói và bị loại trừ tham gia trong lĩnh vực chính trị và xã hội;

 

Nay quyết nghị:

Khuyến khích nghị viện các quốc gia thành viên AIPA và các quốc gia thành viên ASEAN  hình thành một quan điểm chung gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới của ASEAN;

Kêu gọi tăng cường điều phối và trao đổi giữa Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR), Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC), Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di cư (ACMW) và các cơ quan liên quan về những vấn đề về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới;

Đề nghị nghị viện các quốc gia thành viên AIPA và các quốc gia ASEAN chiến lược hóa một kế hoạch hành động chung để đảm bảo việc thực hiện các SDGs nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong ASEAN;

Thúc giục các nữ nghị sỹ của các nghị viện thành viên AIPA tham gia Ủy ban về điều kiện phụ nữ (CSW) nhằm tăng cường hình ảnh ASEAN như những nghị viện nhạy cảm giới và phản hồi giới trong khu vực.

Thông qua vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 tại ĐHĐ AIPA lần thứ 36, Kuala Lumpur Malaysia.